Ciclo Superior de Paisaxismo e Medio Rural

Ciclo formativo de Grao Superior de Formación Profesional que proporciona os coñecementos necesarios para realizar proxectos de xardín e zonas verdes e xestionar a produción de plantas e a produción agrícola, supervisando os traballos, programando e organizando os recursos materiais e humáns dispoñibles, aplicando criterios de rendabilidade económica e cumprindo coa normativa ambiental, de produción ecolóxica, de produción de viveiro, de control de calidade, de seguridade alimentaria e de prevención de riscos laborais.

MÓDULOS

1º Curso

2º Curso

Botánica agronómica.

Xestión e organización do viveiro.

Fitopatoloxía.

Topografía agraria.

Maquinaria e instalacións agroforestais.

Conservación de xardíns e céspedes deportivos.

Formación e orientación laboral.

Planificación de cultivos.

Xestión de cultivos.

Deseño de xardíns e restauración da paisaxe.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Proxecto de paisaxismo e medio rural.

Formación en centros de traballo.

DURACIÓN

dous cursos académicos que equivalen a 2000 horas dentro das que se inclúen 26 correspondentes ao Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural e 384 correspondentes ao módulo de FCT.

TITULACIÓN: Técnico/a Superior de Paisaxismo e Medio Rural.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Exercer a actividade na área de xestión en grandes, medianas e pequenas empresas, públicas ou privadas, tanto por conta allea como por conta propia, adicadas á instalación, restauración e mantemento de parques e xardíns, restauración da paisaxe, produción agrícola convencional ou ecolóxica e produción de sementes e prantas en viveiro.

Organizar, controlar e realizar tratamentos praguicidas segundo a actividade regulada pola normativa vixente.

 

Suplemento Europass

O Suplemento Europass é un documento informativo que facilita a comprensión a empresas de outro país do significado do Título: cales foron as disciplinas cursadas e as competencias adquiridas.

EUROPASS DIPLOMA SUPPLEMENT Higher Technician in Landscaping and Rural Environment

Suplemento Europass Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural 

Máis información:
  Portal “Todo FP” do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

  NORMATIVA:

DECRETO 166/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Paisaxismo e Medio Rural

 LIGAZÓNS RELACIONADAS:

Catálogo de validacións para técnicos superiores de FP que accedan a estudos universitarios.  (Actualizado o 07/07/14)

 

 

 

Leave a Reply